Bornholms Marineforenings hus

 

Bornholms Marineforening 

 

 

 

 

 

EN MARINEFORENING DANNES

 10 Juli 1922 samledes i Industriforeningens Lokaler i Rønne nogle Herrer, som ville danne en Marineforening. Der nedsattes en ”K o m i t è ” bestående af: Overstatsbetjent C a r l N i e l s e n, - Overtoldbetjent K n u d W i c h m a n n, - Købmand C a r l G l i s t r u p, - Konsul O l a f L u n d, - Skibsmægler C h r. M ø l l e r, - Direktør N i e l s P e t e r H o l m, - Direktør J e n s N ø r r e g a a r d.

 Stiftende Generalforsamling 28 august 1922

 Til det møde, var en del forhenværende Marinere, der havde sammenkaldt i Lørdags om Aftenen i Industriforeningens Lokaler var der – trods det, at Lørdag var en ”Forretningsaften” – god Tilslutning. Omtrent Hundrede gamle Marinere, hvoriblandt mange kendte Rønneborgere, havde givet Møde. Overstatsbetjent Nielsen bød Velkommen og oplyste, at der her i Danmark nu var 33 Lokalmarineforeninger med i alt 5000 Medlemmer.

 Derefter holdt Premierløjtnant Dahl fra ”Lossen” (1911-1943) et meget baade interessant og fornøjeligt Foredrag om den Danske Flaades Udvikling igennem tiderne og dvælede naturligvis navnlig ved Nutiden. Premierløjtnanten, der viste sig at være en frisk og kvik Taler, fortalte saaledes bl.m.a. meget malende om det daglige Liv om Bord på Torpedobaadene som han vilde kalde ”Eskadrens Øjne” om Livet i Undervandsbaadene og Flyvebaadene som fremtidens Krigsvaaben – samt mente endelig, at intet andet vaaben indenfor den danske Marine indgik saa stor en Position som det danske Minevaaben, der navnlig under regeringen havde gennemgaaet gennemgribende reformer. Foredraget var ledsaget med udmærkede Lysbilleder og blev hilst med stærkt Bifald.

Overbetjent Nielsen takkede Taleren for det udmærkede Foredrag (af hvilket vi af pladshensyn ikke kan give et længere Referat) og gjorde Forsamlingen opmærksom paa at den Marineforening som nu vilde dannes her i Byen, skulde være en u p o l i t i s k Forening. Det som skulde binde Medlemmerne sammen indbyrdes, skulde være K a m m e r a t s k a b s f ø l e l s e n. – Ved det derpaa følgende fælles spisebord deltog ogsaa Grosserer S c h o u, som var Formand for Københavns Lokalkreds, og Arkitekt M a s t o n (Næstformand)

Ved Kaffebordet herskede en udmærket Stemning, Talerne begyndte ikke med ”Mine Herrer” men saaledes: ”Kammerater!” – Gamle minder fra Marinetiden opfriskedes, og en smuk Sang blev afsunget, Mølleejer K o f o e d, Svanemøllen talte bevæget om Minderne fra den Tid – Tjenestetiden -, som han vilde kalde den bedste i sit Liv. – Først sent sluttede det udmærkede Samvær, som for Resten overværedes af en Snes Marinere fra Flaaden – de var særlig indbudt. – Vi maa i øvrigt ikke glemme at omtale, at den store Sal var nydelig udsmykket – det var Overbetjent Nielsens værk – med Flag, Redningsbøjer, Aarer og Baadshager og selve Talerstolen var indrettet foran et veritabelt Skibsror og flankeret paa Styrbords -og Bagbordssiden af to ægte Lanterner, henholdsvis en rød og en grøn (som begge var tændte) og inden Foredraget tog sin Begyndelse hejstes til ”Kong Kristian” paa en intermistisk flagstang, af en Orlogsgast – Flaget standmæssigt.

 7. SEP 1922 konstituerede Bestyrelsen sig, og blev som følger:

Overbetjent C a r l N i e l s e n (Formand), - Kaptajn T h. P i h l (Næstformand), - Overtoldbetjent K n u d W i c h m a n n (Sekretær), - Kasserer Boghandler E d v a r d S c h m i d t, - Bestyrmedlem Købmand C a r l G l i s t r u p, - Revisorer Direktør J e n s N ø r r e g a a r d, - og Skibsmægler C h r. M ø l l e r, - Suppleant Konsul O l a f L u n d.

 Hasle Overtoldbetjent K j e l d s e n

All.-Sandvig Hotelejer S c h o u (Hammershus)

Gudhjem Navigationslærer P e t e r s e n

Neksø Kaptajn D i c h

Svaneke Kaptajn M y h r e

Landet Propritær M ü l l e r (Vallensgaard)

               

 

Fonden donerede 10.500 kr. til udvendig bemaling af foreningens lokaler.

 
 
  Fonden har siden 1993 uddelt
midler til almennyttige formål.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond  ·  Skyttevej 16  ·  4000 Roskilde ·  70 70 73 80